Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepsze doświadczenie na stronie.
Więcej informacji na stronie Polityki Cookies.
Ok
Sprawdź ofertę!
Hale przemysłowe Sale konferencyjne Lokale usługowe Biura

Polityka prywatności

I. Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji zawsze były traktowane priorytetowo w działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO. Z tego względu w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach Podmiotów danych z tym związanych.

II. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ARP S.A. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. ARP S.A. realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Przepływ danych osobowych pomiędzy poszczególnymi Spółkami wynika z relacji pomiędzy nimi w Grupie ARP i potrzeby centralizacji zarządzania poszczególnymi procesami. Nie narusza on w żaden sposób przepisów prawa. W ramach poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych Spółka zarządzająca lub koordynująca dany proces zobowiązana jest do spełnienia wobec Podmiotu danych obowiązku informacyjnego, jest również odpowiedzialna za realizację praw osób, których dane dotyczą.

III. Punkt kontaktowy

ARP S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się na początku niniejszej polityki.

IV. Zakres, sposoby i cele przetwarzania danych

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których przetwarzamy dane osobowe. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby. Nie przetwarzamy danych osobowych, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami, chyba że dysponujemy inną przesłanką legalizującą, np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa.

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez ARP S.A. lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

Osoby fizyczne odwiedzające nasze strony internetowe lub korzystające z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazują, przy czym zapewniamy, że zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na oczekiwanym poziomie.

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z ARP S.A. w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy

Od osób fizycznych, które kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi naszych usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy, zbieramy między innymi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego informacji zawierających szczególne kategorie danych osobowych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, zostaną one niezwłocznie usunięte.

Dodatkowe informacje w odniesieniu do korespondencji elektronicznej

Jeżeli chcą Państwo napisać do nas wiadomość e-mailową, proszę zwrócić uwagę na to, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych klientów i potencjalnych klientów

ARP S.A. przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osób kontaktowych po stronie klientów i potencjalnych klientów (ich pracowników lub przedstawicieli). Dane osobowe tego typu są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się ARP S.A., w tym w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe.

Przetwarzanie danych osobowych końcowych użytkowników narzędzi online

W sytuacji, gdy udostępniamy klientom określone produkty lub usługi w trybie online (sieci internet), przetwarzamy dane osobowe użytkowników końcowych tego rodzaju produktów i usług. Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów dostępów podane przez nas wcześniej znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług oferowanych w trybie online. Więcej na ten temat w Polityce Cookies.

Przetwarzanie danych osobowych na portalach społecznościowych

Starając się dotrzeć do jak najszerszego grona osób zainteresowanych działalnością ARP S.A. prowadzimy profile i wchodzimy z Państwem w interakcje na portalach społecznościowych. Z tego względu współadministrujemy danymi osobowymi wraz z dostawcami tych portali. Więcej informacji o przetwarzaniu danych po stronie tych dostawców znajdą Państwo na stronach:

1) Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

V. Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez ARP S.A. (m.in.: www.arp.pl, akcelerator.arp.pl ), korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, opiera się na różnych podstawach prawnych przetwarzania w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą. Dane osób, które wypełniają formularz internetowy/kontaktowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne w celu dostarczenia informacji o naszych produktach i usługach lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, na żądanie osoby podającej swoje dane.

Niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów archiwizacyjnych, podatkowych, sprawozdawczych lub rachunkowych.

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z ARP S.A. w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług odbywa się w związku z uzasadnionym interesem prawny Administratora, a kontaktujących się w celu zawarcia umowy odbywa się w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę.

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

a) prawnie uzasadnionym interesie ARP S.A. jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

b) zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

c) wykonania zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d) obowiązków wynikających z prawa (ip.. prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, archiwizacjitp.tp.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

a) prawnie uzasadnionym interesie ARP S.A. jako administratora danych (zwłaszcza w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;;

b) zgodzie (w tym w szczególności zgodzie na e-mail marketing lub telemarketing), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;.

VI. Okres przetwarzania danych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez ARP S.A. Stosownie do tego informujemy, że w przypadku, gdy ARP S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie:

zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą lub zakończenia celu przetwarzania;

prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

obowiązujących przepisów prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

VII. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe przekazujemy innym podmiotom na podstawie wymogów przepisów prawa lub w związku z realizacją celu, dla którego zostały nam one przekazane. Jednocześnie deklarujemy, że korzystamy jedynie z usług podmiotów sprawdzonych, znanych na rynku lokalnym i dających gwarancje bezpieczeństwa Państwa danych. Umowy, w ramach których powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawierają zapisy na temat wymaganych przez nas środków ochrony, zapewniających poufności, integralność i dostępność przekazywanych danych.

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, przykładowo w celu zapewnienia wsparcia technicznego, aby ocenić przydatność strony internetowej do celów marketingowych lub innego rodzaju udostępniania serwisu. Państwa dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko jeśli jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których Państwo zażądali lub które Państwo autoryzowali, aby chronić Państwa i nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązującego prawa albo jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych (w tym karnoprawnych) lub procesu sądowego.

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które ARP S.A. przetwarza jako administrator danych mogą być:

1) ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy);

2) podmioty świadczące usługi hostingowe;

3) podwykonawcy ARP S.A., świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzystamy, a także dostawcy usług, z pomocy których korzystamy;

4) podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych;

5) firmy windykacyjne;

6) audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi;

7) organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej.

Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a ARP S.A. jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody;

2) prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;

3) prawo żądania sprostowania danych osobowych;

4) prawo żądania usunięcia danych osobowych;

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

7) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je w Państwa imieniu do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko w stosunku do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie Państwa zgody;

8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Imię i nazwisko IOD: Krzysztof Radtke

Adres e-mail: iod@arp.pl

Adres korespondencyjny: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12 Centrum Bankowo Finansowe - wejście „C” 00-400 Warszawa

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 22 kwietnia 2024 r.